scol.nl


Klimaatschaal

De Klimaatschaal is een meetinstrument dat bestaat uit genormeerde vragenlijsten waarmee leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten kunnen aangeven welk klimaat er in een klas heerst. Op basis van de scores genereert het instrument specifieke feedback, individuele en groepsrapporten en handelingssuggesties voor de leerkracht/docent. 

Klimaat in de klas

De Klimaatschaal bestaat uit een algemeen gedeelte (16 vragen) dat gaat over de klas of groep waarin een leerling zit en een specifiek gedeelte (17 vragen) dat gaat over een specifieke leraar. Het docentspecifieke deel kan voor meerdere docenten worden ingevuld.  
De leerling en de docent krijgen dezelfde vragen. De docent kan hiermee goed reflecteren op het pedagogisch klimaat in zijn klas en op zijn eigen docentvaardigheden en dit inzicht gebruiken tot verbetering van de sfeer in de klas en zijn of haar manier van lesgeven.

Het kan verrassend en verhelderend zijn om te ontdekken dat de beleving van de klas anders blijkt dan de inschatting van de docent.

Klimaatschaal bestaat uit een aantal vragenlijsten:

  • die voor leerlingen en docenten identiek zijn
  • die in 10 minuten zijn ingevuld, op laptop, pc of telefoon
  • waarvan de scores duidelijke overzichten genereren
  • die inzicht geven en direct tot actie aanzetten.

Aan de slag

Klimaatschaal is volledig digitaal, ook in de analyses en dus zeer gebruiksgemakkelijk. Een belangrijke meerwaarde ten opzichte van andere manieren van sfeer in de klas meten is, dat Klimaatschaal ook direct digitale feedback aanreikt met concrete suggesties voor groeps- of leerling-interventie.

Klimaatschaal biedt ondersteuning bij het interpreteren van de scores. Hierdoor weet je meteen wat je kunt doen om de sfeer te verbeteren. Je vult het Actieverbeterplan in of noteert je actiepunten in het groepsplan. Je kunt tips voor sfeerversterkers, energizers en groepsactiviteiten opdoen uit één van de Handelingenwijzers, die je bij de analyses per clusters aantreft.

Nadat je gewerkt hebt aan het groepsproces en bepaalde leerlingen specifieke aandacht en zorg hebt gegeven, meet je na een paar maanden de situatie in de klas opnieuw. Geweldig als blijkt dat de sfeer daadwerkelijk verbeterd is!

Klimaatschaal Leerlingversie

Leerlingen geven in een vragenlijst aan of ze erbij horen, of er in de klas gepest wordt, of ze vinden dat er rust en orde is en of de leerkracht een goede interactie met hen heeft. Dit geeft een goede indicatie van welbevinden en veiligheid.

Klimaatschaal Docentenversie

In een vragenlijst geeft de docent aan hoe hij het pedagogisch klimaat en de orde en interactie in zijn klas ervaart. De uitslag wordt vergeleken met die van de leerlingen. Denken de leerlingen net zo over de docent als deze zelf denkt dat zijn groep hem of haar ervaart in de klas?

Klimaatschaal Ouderversie

Soms kan een kind door omstandigheden de vragen niet invullen. Dan biedt de ouderversie uitkomst. Een vragenlijst waarin de ouders hun mening kunnen geven over hun kind in de klas/school en over de relatie tussen de docent/mentor en de ouders. 
De vragenlijst bestaat uit vragen over Relatie kind met klasgenoten, Relatie kind met leraar, Klimaat op school/klas, Veiligheid en sfeer en de Relatie ouders met leraar/mentor.

Geschikt voor....

De Klimaatschaal is geschikt voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs, het gehele voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Er is ook een versie die geschikt is voor afname in het MBO en HBO. 
Voor leerlingen met leesproblemen is er de mogelijkheid dat de vragen voorgelezen worden.